Obchodní podmínky

obchodní společnosti

NILA Living s.r.o., se sídlem Finská 5, Praha 10, PSČ: 101 00, identifikační číslo: 241 33 817

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181681

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.nila.cz a www.nila-shop.sk, jakož i pro prodej zboží v kamenných prodejnách prodávajícího

1.            ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.        Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti NILA Living s.r.o., se sídlem Finská 5, Praha 10, PSČ: 101 00 identifikační číslo: 241 33 817, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161861 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nila.cz nebo www.nila-shop.sk (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.        Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.        Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.        Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Vytvořením objednávky (např. kliknutím na tlačítko, kterým se objednávka dokončuje) se pro kupujícího tyto obchodní podmínky stávají závazné. Součástí jsou zejména reklamační řád, podmínky ochrany osobních údajů, případně další dokumenty, na které obchodní podmínky odkazují.

1.5.        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.            UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.        Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.        Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.        Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost, pokud dojde ke zneužití uživatelského účtu v důsledku porušení těchto povinností.

2.4.        Prodávající může kdykoli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5.        Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.            UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.        Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.        Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků s výjimkou nákladů na doručení zboží (přepravné/poštovné) a nákladů za úhradu zboží (doběrečné). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Prodávající si vyhrazuje právo nabídku zboží a cenu zboží kdykoli aktualizovat podle svých obchodních a provozních potřeb. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.        Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.        V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a prodávající je oprávněn po kupujícím úhradu dopravy zboží požadovat.

3.5.        Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu, příp. z provozních (kapacitních) či jiných pro prodávajícího důležitých důvodů.

3.6.        Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s platbou za zboží a s dodáním zboží (dále společně jen „objednávka“).

3.7.        Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8.        Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9.        Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10.      V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.11.      V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.12.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.            CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby, přičemž v rámci jedné objednávky není kupující oprávněn způsoby platby kombinovat:

 • v hotovosti na dobírku (případně bezhotovostně platební kartou, pokud to zvolený přepravce při doručení na dobírku umožňuje) v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2300364972/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně platební kartou.

4.2.        Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží a s úhradou kupní ceny za zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.        Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.        V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.        V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.        Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.        Prodávajícímu svědčí výhrada vlastnického práva ke zboží, včetně obalu zboží, a to až do okamžiku uhrazení kupní ceny zboží v plné výši, tj. kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny zboží.

4.8.        Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9.        Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej buď v listinné podobě spolu se zbožím nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.            DÁRKOVÉ POUKAZY A SLEVOVÉ KÓDY

5.1.        Kupující může při tvorbě objednávky zadat kódy obsažené na dárkových poukazech vystavených prodávajícím a slevové kódy poskytnuté prodávajícím. Kupující je přitom povinen postupovat v souladu s pravidly uplatnění, která jsou uvedena na webovém rozhraní obchodu a jsou součástí těchto obchodních podmínek. Pokud kupující uplatní dárkový poukaz nebo slevový kód v rozporu s těmito pravidly, je prodávající oprávněn uplatnění dárkového poukazu nebo slevového kódu odmítnout.

5.2.        Není-li prodávajícím výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy:

 • není možné uplatňovat opakovaně;
 • nelze vzájemně kombinovat;
 • nelze použít na nákup dalších dárkových poukazů.

5.3.        Hodnota uplatněných dárkových poukazů, resp. sleva plynoucí ze slevových kódů (je-li vyjádřena částkou v Kč a nikoli procentní sazbou) se rozpočítává poměrně v poměru kupních cen mezi všechny kusy zboží v objednávce, na kterou byl dárkový poukaz, resp. slevový kód uplatněn, a to na všechno zboží, anebo na to zboží, na které lze podle konkrétních podmínek takový poukaz, resp. slevový kód uplatnit.

5.4.        V případě odstoupení od kupní smlouvy nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží kupujícím prodávajícímu, při jehož zakoupení byl využit slevový kód nebo dárkový poukaz, má kupující nárok na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. V případě uplatnění dárkového poukazu vystaví prodávající nový dárkový poukaz ve shodné nominální hodnotě. Prodávající však může rozhodnout o tom, zda a v jaké hodnotě vystaví kupujícímu nový slevový kód.

5.5.        Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.

5.6.        Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. Pokud kupující odebere zboží za nižší cenu, než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu.

5.7.        Pokud kupující uplatní dárkový poukaz nebo slevový kód v rozporu s pravidly prodávajícího pro uplatnění dárkových poukazů a slevových kódů, má prodávající právo takto uplatněný dárkový poukaz nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. Pokud vzniknou při výkladu pravidel nejasnosti, platí výklad stanovený prodávajícím.

6.            ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce (a) zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, (b) zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, a (c) zboží v uzavřeném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co kupující obal porušil.

6.2.        Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme (a) zboží, nebo (b) poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo (c) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí.

6.3.        Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 6.2 obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (ke stažení zde), jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu NILA Living s.r.o., Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 – Čakovice či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@nila.cz. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí (doručení) odstoupení na elektronickou adresu kupujícího.

6.4.        V případě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Vracené zboží kupující zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) dnů od odstoupení od smlouvy, na adresu NILA Living s.r.o., Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 – Čakovice. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující není oprávněn zaslat vracené zboží prodávajícímu na dobírku a takto vrácené zboží prodávající od přepravce nepřevezme.

6.5.        V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky, která představuje dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, případně (dle volby prodávajícího) převodem na bankovní účet, který je kupující povinen prodávajícímu sdělit, s výhradou možnosti pozdržení vrácení kupní ceny do doby vrácení zboží podle čl. 6.7 obchodních podmínek.

6.6.        Pokud byla úhrada kupní ceny za zboží provedena s využitím dárkového poukazu, kupující výslovně souhlasí s tím, že se vrácení finanční částky přijaté formou dárkového poukazu provede vystavením nového dárkového poukazu ve stejné nominální hodnotě, ve smyslu čl. 5.4 obchodních podmínek. 

6.7.        Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět. Ve lhůtě deseti (10) dnů od obdržení vraceného zboží je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.8.        Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek v původním stavu.

6.9.        Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně, a přesto zašle zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno kupujícímu zpět. Pokud se takto zaslané zboží prokazatelně vrátí prodávajícímu z důvodu nedoručitelnosti, bude prodávajícím darováno na charitativní účely bez nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, s čímž kupující tímto souhlasí.

6.10.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.11.      Prodávající vynakládá maximální úsilí na udržování dostatečné zásoby a správnosti skladové evidence. Přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat nebo nebude schopen je dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Prodávající je oprávněn v takových případech odstoupit od kupní smlouvy a kupující s takovým postupem souhlasí. Prodávající má zejména právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud došlo k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo pokud prodávající zjistí, že bylo zboží omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu. Kupující s takovým odstoupením od smlouvy ze strany prodávajícího souhlasí.

7.            PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1.        Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Pokud je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2.        Je-li prodávající povinen zboží dle kupní smlouvy odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího ve smyslu § 2090 občanského zákoníku. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3.        Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4.        Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Podpisem dodacího listu, resp. potvrzení o převzetí zboží kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

7.5.        Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím věci; týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat a kupující poruší kupní smlouvu tím, že zboží nepřevezme. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího.

7.6.        Prodávající předá zboží vybranému dopravci k přepravě kupujícímu zpravidla do 24 hodin, nejpozději však do tří pracovních dnů od obdržení objednávky, nedohodne-li se s kupujícím jinak. Pokud kupující požaduje pozdější dodání zboží, je povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího. Pokud tak kupující neučiní, případně pokud bylo zboží předáno přepravci před obdržením žádosti kupujícího, odpovídá kupující prodávajícímu za škodu vzniklou případným nepřevzetím, či nedodáním zboží ve stanoveném, či dohodnutém termínu dodání. Za škody způsobené zpožděním na straně přepravce prodávající neodpovídá. Další podmínky přepravy pro jednotlivé přepravce mohou být uvedeny na webovém rozhraní obchodu.

8.            PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1.        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2.        Práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího, který je přílohou a nedílnou součástí obchodních podmínek.

9.            DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.        Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.        Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

9.3.        Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.4.        Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně všech fotografií) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.5.        Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.6.        Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku užití webového rozhraní obchodu v rozporu s jeho určením.

10.         OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.      Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou přílohou obchodních podmínek.

11.         ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1.      Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Kupující může odběr těchto informací kdykoliv a bezplatně upravit nebo zrušit kliknutím na odkaz v e-mailu zaslaným na elektronickou adresu kupujícího.

11.2.      Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů.

11.3.      Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na své zařízení. V případě, že je nákup na webovém rozhraní obchodu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na zařízení kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů.

12.         DORUČOVÁNÍ

12.1.      Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

12.2.      Pro doručení prostřednictvím elektronické pošty musí být elektronická zpráva zaslána (a) v případě kupujícího na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo uvedenou kupujícím v objednávce a (b) v případě prodávajícího na adresu info@nila.cz. Korespondenční adresa prodávajícího je: NILA Living s.r.o., Finská 5, 101 00 Praha 10.

12.3.      Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

13.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.2.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.3.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy lze využít platformu pro řešení sporů on-line na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

13.4.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13.5.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13.6.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.7.      Přílohu a nedílnou součást obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, reklamační řád a reklamační formulář.

13.8.      Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa sídla: Finská 5, 101 00 Praha 10,
 • adresa elektronické pošty: info@nila.cz,
 • telefon: 777 755 837.

13.9.      Tato verze obchodních podmínek nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2023. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli měnit nebo doplňovat znění obchodních podmínek. Změny nebo doplnění vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.nila.cz.

 

Přílohy obchodních podmínek:

 • Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (ke stažení zde)
 • Reklamační řád (ke stažení zde)
 • Reklamační protokol (ke stažení zde)
 • Zásady ochrany osobních údajů (ke stažení zde)